سامانه ارسال شكايت به اداره بازرسي
نام و نام خانوادگي
موضوع شكايت
آدرس جهت پاسخگويي
شماره تماس
پيوست مستندات
واحد مورد شكايت
افراد مورد شكايت
متن شكايت