پرسشنامه رضایت سنجی بخشهای بستری
1.  نام مرکز آموزشی ودرمانی
2.  پاسخ دهنده
3.  جنس
4.  سن
5.  شغل
6.  میزان تحصیلات
7.  محل سکونت
8.  نوع بیمه
9.  علت انتخاب این بیمارستان
10.  رضایت از وجود تابلوها وعلایم راهنما در بیمارستان برای راهنما
11.  رضایت از طرز برخورد وراهنمایی پرسنل نگهبانی واطلاعات
12.  رضایت از برخورد واحد پذیرش
13.  رضایت از توضیحات پزشک در مورد بیماری وروند درمان شما
14.  رضایت از نحوه برخورد وتوجه پزشک
15.  رضایت از اقدامات پرستای
16.  رضایت از نحوه برخورد وتوجه پرستاران
17.  رضایت از انجام به موقع ومناسب انجام رویه های تشخیصی
18.  رضایت از رعایت حریم شخصی وخصوصی بیمار توسط پرسنل
19.  رضایت از فضای فیزیکی بخش (گرمایش،سرمایش،نور،...)
20.  رضایت از غذای سرو شده (طعم ومزه،مقداروتمیزی)
21.  رضایت از عملکرد وبرخورد کمک بهیاران بخش
22.  رضایت از زمان ومدت ملاقات
23.  رضایت از دسترسی برای تهیه وسایل یا دارو در داخل بیمارستان
24.  رضایت از امکانات رفاهی بخش (تلفن،تخت همراه،آسانسورو...)
25.  رضایت از نظافت وتمیزی بخش
26.  رضایت از وضعیت سرویس های بهداشتی
27.  رضایت شمااز حضور بموقع وبرخورد کارشناسان بیمه
28.  رضایت از برخورد وعملکرد کارکنان صندوق
29.  رضایت از برخورد وعملکرد واحد ترخیص
30.  رضایت شما از انجام بموقع مراحل ترخیص
31.  رضایت از هزینه های دریافتی توسط بیمارستان
32.  رضایت از عملکرد واحد مددکاری
33.  رضایت از توصیه های ارائه شده در مورد مراقبت از خود در منزل وپیگیریهای بعدی
34.  آیا در صوررت بیماری این بیمارستان را مجددا انتخاب خواهید کرد؟
35.  آیا این بیمارستان را برای مراجعه به دیگران توصیه خواهید کرد؟
36.  عمده ترین عامل رضایت ونارضایتی شما از این بیمارستان چیست به ترتیب اولویت ذکر فرمایید؟
37.  در صورت تمایل مشخصات وشماره تماس خود را مرقوم فرمایید