پرسشنامه رضایت سنجی ویژه واحد اورژانس
1.  نام مرکز آموزشی و درمانی
2.  پاسخ دهنده
3.  جنس
4.  سن
5.  شغل
6.  نوع بیمه
7.  میزان تحصیلات
8.  محل سکونت
9.  علت انتخاب این بیمارستان
10.  رضایت از علائم راهنمایی کننده وتابلوها جهت دسترسی شما به بخشها وواحدهای مختلف تشخیصی ودرمانی
11.  رضایت از مکانی که جهت انتظار ونشستن شما در محوطه اورژانس فراهم شده (نور،گرمایش،سرمایش،تهویه،سروصداو...)
12.  رضایت از پذیرش سریع وبموقع در بخش اورژانس
13.  رضایت از سرعت حضور پزشک بر بالین در بدو ورود به اورژانس
14.  رضایت از دریافت بموقع اولین خدمات پرستاری
15.  رضایت از حضور بموقع بیماربر
16.  رضایت از انجام بموقع عکسبرداری ها وآزمایشات فوری
17.  رضایت از حفظ حریم شخصی در انجام خدمات پزشکی
18.  رضایت از موجود بودن دارو وتجهیزات پزشکی مورد نیاز
19.  رضایت از نحوه برخورد کادر نگهبانی
20.  رضایت از نحوه برخورد کادر پذیرش
21.  رضایت از نحوه برخورد کادر پرستاری
22.  رضایت از نحوه برخورد پزشک
23.  رضایت از نحوه ویزیت وارائه اطلاعات درمانی کافی توسط پزشک
24.  رضایت از نظافت وتمیزی بخش اورژانس
25.  رضایت از هزینه اخذ شده برای درمان
26.  آیا همراه بیمارجهت تهیه وسایل یا دارو به بیرون از بیمارستان فرستاده شده است؟
27.  آیا این بیمارستان را جهت مراجعه مجدد برای دریافت خدمات مراقبتی انتخاب خواهید کرد؟
28.  آیا این بیمارستان را به دوستان وبستگان خود برای مراجعه در صورت نیاز توصیه خواهید کرد؟
29.  عمده ترین عامل رضایت ونارضایتی خود را از این بیمارستان را به ترتیب اولویت ذکر فرمایید
30.  مشخصات وشماره تماس خودرا در صورت تمایل ذکر فرمایید