فرم مدیران
1.  نام
2.  نام خانوادگی
3.  کد ملی
4.  محل خدمت
5.  شماره تلفن همراه
6.  سوابق مدیریتی
6.
سابقه مدیر شبکه بهداشت ودرمان به سال
7.
سابقه مدیر مرکز آموزشی درمانی به سال
8.
سابقه رئیس امور اداری به سال
9.
سابقه رئیس امور مالی به سال
10.
سابقه رئیس امور عمومی به سال
11.
سابقه مدیر بیمارستان به سال
12.
سابقه معاون اداری مالی به سال
13.
سابقه مدیر خدمات پرستاری به سال
14.
سابقه رئیس مرکز بهداشتی درمانی به سال
15.
سابقه رئیس مرکز بهداشت شهرستان به سال
16
سابقه رئیس بیمارستان به سال
17.
سابقه مدیر ستادی به سال
18.
سابقه معاون ستادی به سال
19.
سابقه کارشناس مسئول ستادی به سال
20.
سابقه رئیس اداره ستادی به سال
21.
سابقه معاون اداره ستادی به سال
22.
سابقه رئیس گروه ستادی به سال