کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده
ویژه اعضای هیئت علمی
نام
نام خانوادگی
شماره تماس
هزینه ثبت نام: 720000 ریال
ویژه دانشجویان
نام
نام خانوادگی
شماره تماس
هزینه ثبت نام:120000 ریال
مبلغ قابل پرداخت: