نظر سنجی مرکز اورژانس پیش بیمارستان
1.  شماره تلفن تماس با 115
2.  مشکل بیمار
3.  تاریخ اعزام بیمار
1.  برخورد پرسنل پاسخگو (اپراتور اورژانس 115)
2.  زمان رسیدن آمبولانس
3.  نحوه برخورد کادر درمان اورژانس 115
4.  نحوه ارائه خدمات درمانی و استفاده از تجهیزات
5.  نحوه انتقال بیمار به داخل آمبولانس
6.  حضور کادر درمان اورژانس در کابین عقب آمبولانس
7.  وضعیت تمیزی آمبولانس
8.  نحوه تحویل بیمار به بخش تریاژ بیمارستان
9.  پیشنهادات و انتقادات:



بروزرسانی کد امنیتی