فرم نظرسنجی مراجعین اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی
مراجعه کننده گرامی؛ از وقتی که شما صرف ارائه نظرات سازنده خود به این دانشکده می نمایید تشکر می نماییم. هدف ما کسب نظرات ارزشمند شما و اعمال منطقی بهترین دیدگاههای عرضه شده از سوی شما می باشد.
1.  راهنمایی و ارائه اطلاعات و مقررات آموزشی، تا چه اندازه بصورت شفاف و دقیق به شما ارائه شده است؟
2.  کیفیت پاسخگویی کارشناس مربوطه به شما چگونه بوده است؟
3.  رفتار کارشناس مربوطه با شما تا چه حد احترام آمیز بوده است؟
4.  سرعت ارائه خدمات توسط کارشناس مربوطه در چه سطحی بوده است؟
5.  دقت ارائه خدمات توسط کارشناس مربوطه در چه سطحی بوده است؟
6.  نظم و انضباط کارشناس مربوطه در چه سطحی بوده است؟
7.  نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.
8.  نام فرد یا افرادی را که برخورد نامناسب با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.
9.  به میزان رضایت خود از حوزه آموزش دانشکده چه نمره ای اختصاص می دهید؟ (حداکثر 10 نمره)

10.  نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور آموزش مرقوم فرمایید:
11.  لطفاً در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نمایید:
12.  در صورت تمایل می توانید از این قسمت برای ارسال مستنذات تصویری استفاده نمایید. (jpg, jpeg, bmp, tiff, bmp)
 بروزرسانی کد امنیتی