نظرسنجی مراجعین
فرم نظرسنجی از مراجعین مدیریت منابع انسانی دانشگاه
1.  نام و نام خانوادگی ( در صورت تمایل)
2.  شماره تماس ( درصورت تمایل )
3.  میزان تحصیلات:
4.  به کدام قسمت مدیریت منابع انسانی مراجعه کرده اید:
5.  برای چه کاری به آن اداره مراجعه کرده اید:
6.  پاسخگویی به درخواست شما:
7.  سرعت در ارائه خدمت:
8.  میزان دقت کارکنان:
9.  راهنمایی دقیق برای انجام خدمات:
10.  برخورد و همکاری کارکنان:
11.  امکانات رفاهی موجود برای مراجعان:
12.  مجموع ارزیابی شما از مدیریت منابع انسانی :
13.  رضایتمندی یا عدم رضایت از کارمند خاص با ذکر مورد: