هزینه ثبت نام همایش کتابداری
نام
نام خانوادگی
نام کاربری ثبت شده در سایت همایش
ایمیل
شماره تلفن همراه
نحوه ثبت نام برای دانشجویانی که شرکت کننده آزاد میباشند( هزینه آزاد ثبت نام زود هنگام 300000 ریال و هزینه آزاد ثبت نام در مهلت مقرر 400000 ریال میباشد)

مبلغ قابل پرداخت: