پنجمین دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (مجازی)
1.  نام
2.  نام خانوادگی
3.  جنس
4.  نام پدر
5.  تاریخ تولد
6.  شماره شناسنامه
7.  کد ملی
8.  رشته
9.  آخرین مدرک تحصیلی
10.  دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی
11.  وضعیت شغلی
12.  رتبه دانشگاهی
13.  وضعیت استخدام
14.  استان محل فعالیت
15.  شهر محل فعالیت
16.  محل کار
17.  آدرس کامل پستی
18.  کد پستی
19.  تلفن محل کار
20.  تلفن همراه
21.  پست الکترونیکی
 
22.  آشنایی با رایانه
23.  آشنایی با زبان انگلیسی
24.  شماره فیش واریزی
25.  نام بانک
26.  تاریخ واریز
27.  لطفا عکس خود را وارد کنید
 بروزرسانی کد امنیتی