فرم ثبت نام در کارگاههای استعدادهای درخشان
نام
نام خانوادگی
رشته تحصیلی
سال ورود
دانشکده
تلفن همراه
تمایل به شرکت در کارگاههای زیر رادارم