فرم ثبت نام ضیافت اندیشه
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
جنس
استان محل تدریس
شهر محل تدریس
دانشگاه محل تدریس
رتبه هیت علمی
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصلی
تلفن همراه
تلفن ثابت
پست الکترونیکی
تعداد و نام دوره های گذارنده شده