اعتبار سنجی مجلات
1.  نام و نام خانوادگی
2.  جنسیت
3.  مقطع تحصیلی
4.  نام استاد
5.  سمت استاد
6.  رشته تحصیلی
7.  نام دانشکده
8.  موضوع مشاوره
9.  فایلهای ارسالی(تصویر یا نام مجله)
 
10.  ایمیل فرستنده
11.  سؤالبروزرسانی کد امنیتی