نظر سنجی دانشجویان
1.  نام دانشکده:
2.  نام کارشناس يا مسئولين آموزشی دانشکده:
3.  تاریخ ارزشیابی:
1.  نحوه اطلاع رسانی در مورد مقررات آموزشی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
2.  آشنایی با قوانین و وظائف سازمانی ایشان در چه حدی است؟
3.  رفتار، احترام و پاسخگویی ایشان در چه حدی است؟
4.  میزان تعهد و حس مسئولیت پذیری ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
5.  سرعت عمل و میزان ارزش به زمان، متناسب با در خواست را چگونه ارزیابی می کنید؟
6.  پیگیری و جدیت ایشان در امور محوله را چگونه ارزیابی می کنید؟
7.  حضور مرتب ایشان در چه سطحی است؟
8.  در صورت عدم حضور ،پاسخگویی همکار ایشان ،در چه سطحی است؟
9.  نظم، دقت و دلسوزی ایشان در چه سطحی است؟
10.  امنیت و سلامت امتحانات برگزار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟(در دانشکده مربوطه)
11.  برگزاری تعداد جلسات کلاسها از لحاظ رعایت حد نصاب قانونی چگون است؟(در دانشکده مربوطه)
12. 

چنانچه نظر خاصی دارید در این قسمت تایپ نمائید.