فرم تقاضای استفاده از تسهیلات آئین نامه
فقط ویژه دانشجویان عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام
نام خانوادگی
کد ملی
نام پدر
سال فارغ التحصیل
وضعیت تحصیلی
معیار غضویت
رشته تحصیلی
مقطع
ورودی
دانشکده
شماره دانشجویی
تلفن همراه
پست الکترونیکی
میزان رضایت شما از کیفیت خدمات دفتر
متقاضی (توضیح کامل نوع تقاضا)
می باشم. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول فرمایند.